ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΑ

Πρόσληψη μαγείρων και τραπεζοκόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Γράφτηκε από deskatinews

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, διενεργεί Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Συστημένος Αριθμός :101025)  με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον χαμηλότερη α­πό οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την παροχή υπηρεσιών εστίασης CPV 55320000-9, με προσωπικό:

  • τρεις (3) Μάγειροι και
  • τέσσερις (4) Τραπεζοκόμοι,

συνολικού προϋπολογισμού  130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος  Φ.Π.Α  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Φορέας χρηματοδότησης : Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Τόπος παράδοσης: Το Γ.Ν. Γρεβενών για την παροχή υπηρεσιών εστίασης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών  οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες προμηθευτών και ότι ισχύει στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.

Απαιτούμενες εγγυήσεις :

α)  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό αξίας 2% της συνολικής ή επιμέρους

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α..

β) ) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης  αξίας 5% της συνολικής συμβατικής δαπάνης χωρίς

το Φ.Π.Α..

Προθεσμία & Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από   21/10/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στον Ν. 4412/2016.

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Η πλατφόρμα του  ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών : εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (υποψήφιοι προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατεθέντων προσφορών θα  πραγματοποιηθεί την Παρασκευή   27/11/2020 και ώρα 10:00.

Το νοσοκομείο θα παρέχει ελεύθερη (δωρεάν) άμεση και πλήρη πρόσβαση στο τεύχος της διακήρυξης  και τα Παραρτήματα αυτής, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.nosgrevenon.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνα 2462350311, τηλεομοιοτυπία: 2462 350344, και στο e-mail: prom1@nosgrevenon.gr .

  Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ του  ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
                         Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ

Σχετικά με τον αρθρογράφο

deskatinews

Αφήστε σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.